Beleid

Inleiding

Stichting Jongeren op Kamp (SJOK) is in 1995 opgericht door de huidige voorzitter Willem Overduin. Na jarenlang zelf als vrijwilliger actief te zijn geweest bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in vakantieweken heeft hij in 1995 besloten om zelf een stichting op te richten. Het viel hem op dat veel stichtingen en organisaties een beleid hadden met een maximale leeftijdsgrens tot en met 25 jaar. Boven deze leeftijd konden deelnemers zich dus niet inschrijven en kwamen zij in een ‘gat’ terecht. Willem Overduin heeft toen de keuze gemaakt om een stichting op te richten waar aard van handicap en leeftijd geen rol spelen. In 1995 is SJOK begonnen met het organiseren van één week weg in de zomervakantie, en inmiddels is de stichting uitgegroeid toch een stichting die drie volwaardige vakantieweken organiseert in de zomer. 2020 is om die reden dan ook een extra bijzonder jaar, aangezien SJOK het 25-jarig jubileum viert, en wij dit jubileum kracht bij willen zetten door extra activiteiten te organiseren.

Doelstelling

SJOK stelt zich ten doel betaalbare en zorgeloze vakanties te organiseren voor ‘jongeren’ met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. SJOK maakt geen onderscheid in de mate van beperktheid van de deelnemers, en ook het begrip ‘jongeren’ heeft voor ons een ruime betekenis. Dat betekent dat de groep deelnemers van SJOK nogal divers is wat betreft leeftijd, aard en ernst van de beperking.

Missie

SJOK is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een volwassen stichting met ruim dertig deelnemers en ruim tachtig vrijwilligers. De missie van SJOK is dan ook om de komende jaren jaarlijks drie volwaardige vakantieweken te organiseren in de zomervakantie. Hedendaags ontvangen wij bij SJOK nog steeds veel aanmeldingen van jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die graag met SJOK op vakantie willen. Dit betekent dat SJOK al jaren een wachtlijst heeft voor de vakantieweken.

In verband met beperkte financiële middelen en een beperkt aantal vrijwilligers dat zich inschrijft voor de vakantieweken is het voor ons niet mogelijk om deze mensen mee te nemen op vakantie. Veiligheid en zorgzaamheid staan bij SJOK hoog in het vaandel. Uiteraard willen wij graag alle mensen op de wachtlijst een zorgeloze en betaalbare vakantie bieden, maar daarnaast willen wij ook de faciliteiten kunnen bieden die wij ieder jaar bieden, en met de huidige financiële middelen en het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt is dat helaas niet mogelijk. Op de korte termijn behouden wij graag de drie volwaardige vakantieweken die we momenteel al organiseren, maar op de lange termijn staan wij bij SJOK zeker open voor een groei, mits veilig, stabiel en verantwoord.

Activiteiten

Naast het organiseren van drie vakantieweken organiseert SJOK het gehele jaar door kleinere activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om binding te creëren tussen vrijwilligers en deelnemers, elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met bijvoorbeeld de ouders van deelnemers.

Tijdens de vakantieweken proberen wij ieder jaar een aantal extra leuke activiteiten te ondernemen met onze deelnemers. Naast het spelen van kampspelletjes en het organiseren van een barbecue op het kampterrein gaan wij ieder jaar een dagje naar het zwembad, bezoeken we een dagje een stad om gezellig te winkelen en wat te eten en zijn we afgelopen jaar een avond gaan bowlen. We merken dat deze activiteiten als heel waardevol worden beschouwd bij onze deelnemers en dat zij het hier nog de hele week over kunnen hebben. De realiteit is wel dat deze activiteiten geld kosten, en het blijkt soms ingewikkeld om (1) de vakanties betaalbaar te houden voor onze deelnemers en (2) activiteiten te ondernemen die geld kosten.

Naast het organiseren van de vakantieweken proberen wij bij SJOK binding te creëren tussen onze vrijwilligers. Na de zomer, in het laatste weekend van september, organiseert SJOK een ‘dank je wel-party’. SJOK probeert op deze manier alle vrijwilligers te bedanken, maar naast vrijwilligers zijn vrienden en familie ook welkom zodat zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met SJOK en de mensen van SJOK.

Daarnaast organiseren wij in het najaar een reünie. Tijdens de reünie kunnen de vrijwilligers en deelnemers elkaar zien en bijkletsen over het afgelopen jaar. Ook kijken wij gezamenlijk tijdens de reünie de DVD terug die wij jaarlijks voor onze deelnemers en vrijwilligers maken. Dit is voor onze deelnemers een waardevolle herinnering zodat zij thuis nog een keer de DVD terug kunnen kijken van een prachtige kampweek.

Tot slot organiseren wij in de maand juni een vrijwilligersweekend en kennismaking dag. Tijdens dit weekend maken de vrijwilligers kennis met elkaar en worden de plannen voor de komende zomer met elkaar besproken (activiteiten, locatie, wie begeleidt welke deelnemer, etc). Daarnaast heeft dit weekend ook een educatief component, aangezien nieuwe vrijwilligers tiltechnieken en andere relevante handelingen wordt aangeleerd. De laatste dag van dit weekend wordt de kennismaking dag genoemd. Op deze dag maken de vrijwilligers kennis met de deelnemers en hun ouders. Dit wordt voor ouders en deelnemers als zeer waardevol beschouwd, omdat om een laagdrempelige manier kennis met elkaar gemaakt kan worden en eventuele belangrijke en relevantie informatie met elkaar gewisseld kan worden.

Financiering SJOK is volledig afhankelijk van donateurs, giften, sponsoren en de bijdragen die onze deelnemers betalen voor een vakantieweek. Het organiseren van drie vakantieweken, en de activiteiten tijdens de vakantieweken en gedurende het hele jaar kosten SJOK op jaarbasis ongeveer €35.000 - €40.000. Om de vakantieweken voor onze deelnemers betaalbaar te houden, zoals bovenstaand al vermeld onder onze doelstelling en missie, ontvangt SJOK jaarlijks ongeveer €20.000 aan bijdragen van onze deelnemers.

Verder is SJOK dus afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer €15.000 tot €20.000 gedekt moet worden. Ieder jaar wordt er een aantal activiteiten georganiseerd om SJOK de financiële impuls te geven die ieder jaar weer nodig is om de kosten te dekken. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een crowdfunding opgezet en hebben wij een week lang collecte mogen lopen in de gemeente Leiden. Daarnaast wordt er nog een loterij georganiseerd waarbij de opbrengsten naar SJOK zullen gaan. Door jaarlijks dit soort activiteiten te organiseren, veelal georganiseerd door vrijwilligers, weten wij de kosten te dekken en de vakanties betaalbaar te houden voor onze deelnemers. Dit betekent wel dat er jaar in jaar uit weer keihard wordt gewerkt om de financiën rond te krijgen.

Doelgroep

SJOK kent een tweetal doelgroepen. Allereerst natuurlijk de deelnemers. Zoals eerder benoemd maken wij bij SJOK geen onderscheid in de mate van beperktheid en heeft ook het begrip ‘jongeren’ voor ons een ruime betekenis. De groep deelnemers is dan ook zeer divers. Het blijft bijzonder dat SJOK deelnemers heeft die al vanaf het begin van de stichting met ons meegaan en jaarlijks weer terugkeren om gezellig mee te gaan. Deze deelnemers gaan dit jaar dus voor de 25e(!) keer mee en zijn tussen de 40 en 50 jaar oud. Daarnaast hebben wij ook deelnemers die rond de 30 jaar oud zijn en voor de eerste of tweede keer met ons meegaan. Ook de aard en ernst van de beperking bij onze deelnemers lopen zeer uiteen. Alhoewel sommige deelnemers zelfstandig kunnen lopen en douchen, hebben wij ook grote groepen deelnemers die in een rolstoel zitten en meer afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning van onze vrijwilligers.

Daarnaast natuurlijk onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen SJOK, en SJOK is ongelofelijk blij met vrijwilligers die zich een week lang willen wegcijferen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Iedereen is van harte welkom en jaarlijks zijn we bij SJOK hard op zoek naar helpende handjes, zowel tijdens de vakantieweken als achter de schermen (sponsoring, PR, websitebeheer, etc). Desalniettemin hanteren we bij SJOK een minimale leeftijdsgrens van 17 jaar. Dit heeft uiteraard een reden; SJOK is een prachtige week, maar naast gezelligheid en lol betekent het ook een week waarin hard gewerkt wordt en het cruciaal is dat je als vrijwilliger je verantwoordelijkheid weet te nemen. Net zoals onze deelnemers is ook het vrijwilligersbestand zeer divers. Jaarlijks schrijven zich studenten in om een weekje met ons mee te gaan, maar ook mensen die bijvoorbeeld al langer werkzaam zijn in de zorg of mensen die werkzaam zijn in het zakenleven. Deze combinatie en diversiteit in leeftijd en achtergrond ervaren wij bij SJOK als zeer nuttig en prettig.

Organisatie

Het bestuur van SJOK wordt gevormd door Willem Overduin (voorzitter en penningmeester) en Jolanda Vermond (secretaris en aanspreekpunt deelnemers en naasten). De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van twee jaar. Daarnaast is het goed om te vermelden dat bestuursleden geen vergoeding krijgen voor verleende diensten. Alles is onbezoldigd en op vrijwillige basis. Bij beëindiging van de stichting zal het eventueel batig saldo worden besteed aan een overeenkomstig doel.

Planning voor de komende zomer

Aankomende zomer wordt een bijzonder jaar voor SJOK; de stichting bestaat 25 jaar en dit moet uiteraard gevierd worden! Van vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni staat eerst het vrijwilligersweekend en de kennismaking dag op de planning. Van 18 juli tot en met 25 juli zullen de drie losse vakantieweken deze zomer samengevoegd worden tot één vakantieweek. Om het zilveren jubileum te vieren wordt er aankomende zomer een extra zaal gehuurd om iedere avond een feest te organiseren en willen wij als SJOK een mooi geschenk/cadeau geven aan al onze vrijwilligers een deelnemers. Daarnaast zullen we uiteraard weer de faciliteiten en activiteiten aanbieden waar onze deelnemers extra van genieten. Ook dit jaar betekent dat dat we weer een dag naar het zwembad willen gaan, een middag een stad bezoeken en een avond willen barbecueën. Al met al een prachtige planning en het moet wederom weer een mooi jaar worden.

Contactgegevens

Stichting Jongeren Op Kamp
Harriët Freezersingel 44
2331 SC
Leiden
Nederland

Contactpersoon: Jolanda Vermond, 06-23689390

Email: sjokvakantie@gmail.com
Email sponsoring: sjoksponsoring@gmail.com

KVK-nummer: 41169663
RSIN-nummer: 804517216

Bankgegevens: NL83 INGB 0007 3601 47 ten name van Stichting Jongeren Op Kamp